泰语短语

泰语第19课 (泰语短语)

为期: 30分钟这部分包含400个最常用的泰语词组,有助于提高说、读、写技能。掌握列出的所有词组能让您更容易开口并听懂别人对您说的话。 完成这个页面后,请访问这些页面: 泰语短语 2, 泰语短语 3, 泰语短语 4。 如需听取单词发音,请点击音频图标 ()。 如对本课程有任何疑问,请发电子邮件至: 了解泰语

流行表情一览

短语 泰语 音频
你好吗?คุณเป็นอย่างไรบ้าง
khuṇ pĕn xỳāngrị b̂āng
您的身体好吗?คุณสบายดีไหม
khuṇ s̄bāy dī h̄ịm
你好﹗เป็นไง
pĕn ngị
很好﹗谢谢สบายดี ขอบคุณ
s̄bāy dī k̄hxbkhuṇ
嗨!สวัสดี
s̄wạs̄dī
早上好!สวัสดีตอนเช้า
s̄wạs̄dī txn chêā
下午好!สวัสดีตอนบ่าย
s̄wạs̄dī txn b̀āy
晚上好!สวัสดีตอนเย็น
s̄wạs̄dī txn yĕn
那你呢?แล้วเธอละ่
læ̂w ṭhex là
你呢?แล้วคุณละ่
læ̂w khuṇ là
ก็ดี
k̆dī
我们说两种语言เราพูดได้สองภาษา
reā phūd dị̂ s̄xng p̣hās̄ʹā
他们说四种语言พวกเขาพูดได้สี่ภาษา
phwk k̄heā phūd dị̂ s̄ī̀ p̣hās̄ʹā
我去过一个国家(ผม / ฉัน) ไปเยี่ยมชมมาหนึ่งประเทศ
(p̄hm/ c̄hạn) pị yeī̀ym chm mā h̄nụ̀ng pratheṣ̄
她去过3个国家เธอไปเยี่ยมชมมาสามประเทศ
ṭhex pị yeī̀ym chm mā s̄ām pratheṣ̄
她有一个妹妹เธอมี (พี่สาว / น้องสาว) หนึ่งคน
ṭhex mī (phī̀ s̄āw/ n̂xng s̄āw) h̄nụ̀ng khn
他有两个妹妹เขามี (พี่สาว / น้องสาว) สองคน
k̄heā mī (phī̀ s̄āw/ n̂xng s̄āw) s̄xng khn
欢迎你!ยินดีต้อนรับ
yindī t̂xnrạb
你喜欢这里吗?คุณชอบที่นี่ไหม
khuṇ chxb thī̀ nī̀ h̄ịm
再見﹗แล้วพบกันใหม่
læ̂w phb kạn h̄ım̀
非常谢谢你!ขอบคุณมากมาก
k̄hxbkhuṇ māk māk
哪儿?哪里?ฉันชอบมันมาก
c̄hạn chxb mạn māk
高兴มีความสุขดี
mī khwām s̄uk̄h dī
难过เศร้า
ṣ̄er̂ā
谢谢!ขอบคุณ
k̄hxbkhuṇ
不客气!ไม่เป็นไร
mị̀ pĕnrị
祝你好的一天!ขอให้มีวันดีดีนะ
k̄hx h̄ı̂ mī wạn dī dī na
晚安﹗สวัสดีตอนกลางคืน ลาก่อน
s̄wạs̄dī txn klāngkhụ̄n lā k̀xn
一路平安﹗ขอให้เดินทางปลอดภัย
k̄hx h̄ı̂ deinthāng plxdp̣hạy
很高兴跟你谈话。ดีใจที่ได้เจอและพูดคุยกับคุณ
dīcı thī̀ dị̂ cex læa phūd khuy kạb khuṇ
我对了吗?(ผม / ฉัน) ผืดหรือถูก
(p̄hm/ c̄hạn) p̄hụ̄d h̄rụ̄x t̄hūk
他比你大还是小?เขาอ่อนกว่า หรือแก่กว่าคุณ
k̄heā x̀xn kẁā h̄rụ̄x kæ̀ kẁā khuṇ
这个测验简单还是难?ข้อสอบนี้ ยากหรือง่าย
k̄ĥxs̄xb nī̂ yāk h̄rụ̄x ng̀āy
这是本新书还是旧书?หนังสือเล่มนี้ ใหม่หรือเก่า
h̄nạngs̄ụ̄x lèm nī̂ h̄ım̀ h̄rụ̄x kèā
这个太贵了สิ่งนี้แพงมาก
s̄ìng nī̂ phæng māk

请帮忙扩散:

如您喜欢这些课程,请点击Share 与您的朋友和家人分享。

泰语常用短语列表

最后是人们在日常交谈中常用短语列表。

泰语的流行表情一览

短语 泰语 音频
我不会说韩国语ไม่พูดภาษาเกาหลี
mị̀ phūd p̣hās̄ʹā keāh̄lī
我喜欢日文ชอบภาษาญี่ปุ่น
chxb p̣hās̄ʹā ỵī̀pùn
我说意大利语(ผม / ฉัน) พูดภาษาอิตาเลียน
(p̄hm/ c̄hạn) phūd p̣hās̄ʹā xitāleīyn
我要学西班牙语(ผม / ฉัน) อยากเรียนภาษาสเปน
(p̄hm/ c̄hạn) xyāk reīyn p̣hās̄ʹā s̄pen
我的母语是德文ภาษาแม่ของ (ผม / ฉัน) คือถาษาเยอรมัน
p̣hās̄ʹā mæ̀ k̄hxng (p̄hm/ c̄hạn) khụ̄x t̄hās̄ʹā yexrmạn
ภาษาสเปนเรียนง่าย เป็นเร็ว
p̣hās̄ʹā s̄pen reīyn ng̀āy pĕn rĕw
他有个摩洛哥杯子เขามีพรมจากประเทศโมร็อกโก
k̄heā mī phrm cāk pratheṣ̄ mor̆xkko
我有一辆美国车。(ผม / ฉัน) มีรถอเมริกัน
(p̄hm/ c̄hạn) mī rt̄h xmerikạn
我爱吃法国起司。(ผม / ฉัน) ชอบเนยแข็งจากฝรั่งเศษ
(p̄hm/ c̄hạn) chxb ney k̄hæ̆ng cāk f̄rạ̀ng ṣ̄es̄ʹ
我是意大利人。(ผม / ฉัน) เป็นคนอิตาเลียน
(p̄hm/ c̄hạn) pĕn khn xitāleīyn
我父亲是。。。พ่อของ (ผม / ฉัน) เป็นคนกรีก
ph̀x k̄hxng (p̄hm/ c̄hạn) pĕn khn krīk
我老婆/太太是韩国人。ภรรยาของผมเป็นคนเกาหลี
p̣hrryā k̄hxng p̄hm pĕn khn keāh̄lī
你去过印度吗?คุณเคยไปประเทศอินเดียหรือไม่
khuṇ khey pị pratheṣ̄ xindeīy h̄rụ̄x mị̀
我来自西班牙(ผม / ฉัน) มาจากสเปน
(p̄hm/ c̄hạn) mā cāk s̄pen
我住在美国。(ผม / ฉัน) พำนักอยู่ในอเมริกา
(p̄hm/ c̄hạn) phảnạk xyū̀ nı xmerikā
我要去德国。(ผม / ฉัน) อยากไปเยอรมนี
(p̄hm/ c̄hạn) xyāk pị yexrmnī
我在意大利书生。(ผม / ฉัน) กำเนิดในอิตาลี
(p̄hm/ c̄hạn) kảneid nı xitālī
日本是一个很漂亮的国家。ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สวยงามมาก
ỵī̀pùn pĕn pratheṣ̄ thī̀ s̄wyngām māk
好久不见ไม่ได้พบกันมานาน
mị̀ dị̂ phb kạn mā nān
很想念你ฉันคิดถึงคุณ
c̄hạn khidt̄hụng khuṇ
最近好吗?มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นบ้างไหม
mī xarị h̄ım̀«keid k̄hụ̂n b̂āng h̄ịm
跟平常一样ไม่มีอะไรใหม่เลย
mị̀mī xarị h̄ım̀ ley
进来坐ทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านนะ
thảtạw tām s̄bāy h̄emụ̄xn xyū̀ b̂ān na
一路平安ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย
k̄hx h̄ı̂ deinthāng doy plxdp̣hạy
我能跟你练意大利语吗?ฉันสามารถฝึกภาษาอิตตาลีกับคุณได้ไหม
c̄hạn s̄āmārt̄h f̄ụk p̣hās̄ʹā xit tā lī kạb khuṇ dị̂ h̄ịm
我说法语但是带口音ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสแบบมีสำเนียง
c̄hạn phūd p̣hās̄ʹā f̄rạ̀ngṣ̄es̄ bæb mī s̄ảneīyng
我出生在迈阿密ฉันเกิดที่ไมอามี่
c̄hạn keid thī̀ mị xā mī̀
我来自日本ฉันมาจากประเทศญี่ปุ่น
c̄hạn mā cāk pratheṣ̄ ỵī̀pùn
信夹在书里จดหมายอยู่ข้างในหนังสือ
cdh̄māy xyū̀ k̄ĥāng nı h̄nạngs̄ụ̄x
钢笔在桌子下面ปากกาอยู่ใต้โตะ๊
pākkā xyū̀ tı̂ toá
问路ทิศทาง
thiṣ̄thāng
博物馆怎么走?มีอะไรให้ช่วยไหม (ครับ / คะ)
mī xarị h̄ı̂ ch̀wy h̄ịm (khrạb/ kha)
直走。กรุณาช่วยด้วย (ครับ / ค่ะ)
kruṇā ch̀wy d̂wy (khrạb/ kh̀a)
我可以帮你吗?ขอดูได้ไหม (ครับ / คะ) ช่วยบอกได้ไหม
k̄hx dū dị̂ h̄ịm (khrạb/ kha) ch̀wy bxk dị̂ h̄ịm
需要多长时间?มาด้วยกัน (ครับ / ค่ะ)
mā d̂wy kạn (khrạb/ kh̀a)
离这儿不远ใจกลางเมือง
cıklāng meụ̄xng
我迷路了。ขอโทษ (ครับ / ค่ะ)
k̄hxthos̄ʹ (khrạb/ kh̀a)
请等一下。ตรงไป
trng pị
城市商业区ผมจะไปพิพิธภัณฑ์อย่างไร (ครับ / คะ)
p̄hm ca pị phiphiṭhp̣hạṇṯh̒ xỳāngrị (khrạb/ kha)
不在这儿。การเดินทาง ใช้เวลานานเท่าไหร่ (ครับ / คะ)
kār deinthāng chı̂ welā nān thèā h̄ịr̀ (khrạb/ kha)
你可以帮我吗?หลงทาง (ครับ / ค่ะ)
h̄lng thāng (khrạb/ kh̀a)
我不是这里的人。ผมไม่ใช่คนท้องถิ่น (ครับ / ค่ะ)
p̄hm mị̀chı̀ khn tĥxngt̄hìn (khrạb/ kh̀a)
右转อยู่ห่างออกไปจากตรงนี้
xyū̀ h̄̀āng xxk pị cāk trng nī̂
左转ใกล้ๆ
kıl̂«
来!跟我走。กรุณารอสักครู่ (ครับ / ค่ะ)
kruṇā rx s̄ạk khrū̀ (khrạb/ kh̀a)
请问!เลี้ยวซ้าย
leī̂yw ŝāy
你可以带我去吗?เลี้ยวขวา
leī̂yw k̄hwā

学习语言的好处:

回文是指顺读和倒读都一样的结构。比如英语里有:"Madam, I’m Adam." 或者"A man, a plan, a canal: Panama."

恭喜!您已经完成了本课泰语短语内容。准备好进入下一课了吗?我们向您推荐第泰语短语 2。您可点击以下链接或返回主页。 泰语课程